Preporuke za korištenje klima uređaja zbog kontrole širenja virusa korona

Vlada Republike Srpske objavila je Preporuke za korištenje klima uređaja u vezi sa kontrolom širenja virusa Kovid-19 na stranici koronavirususrpskoj.com.

Opšte mjere

Poštovati mjere za koje postoje dokazi da smanjuju rizik za prenos SARS-CoV-2, a one uključuju:

– Fizičko distanciranje dva metra

– Temeljna higijena ruku u skladu sa već opisanim preporukama

– Respiratorna higijena

– Odgovarajuća/preporučena upotreba maski za lice

Specifične mjere

Mjere koje se odnose na sisteme za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju:

– Održavati sisteme grijanja, ventilacije i klimatizacije u skladu sa uputstvom proizvođača, posebno u vezi sa čišćenjem i promjenom filtera. Podešavanja uštede energije, kao što su ventilacija pod pritiskom koju kontroliše tajmer ili CO2 detektor, treba izbjegavati. Direktni protok vazduha treba da se skrene sa grupa pojedinaca da se izbjegne prenos patogena od zaraženih subjekata.

– Istražiti opcije kako bi se izbjeglo korišćenje recirkulacije vazduha koliko god je moguće. Po potrebi tražiti savjet od proizvođača.

– Povećati broj izmjena vazduha na sat u prostoriji što je više moguće. Ovo se može postići prirodnom (otvaranje prozora i vrata) ili mehaničkom ventilacijom (ventilatori), u zavisnosti od okruženja. Izbjegavati jaka strujanja vazduha, pogotovo ako u prostoriji boravi više ljudi.

– Uzeti u obzir veličinu prostorije, stepen zatvorenosti i ne-mehaničku ventilaciju i namjenu za koju će se prostorija koristiti prilikom donošenja odluka (na primjer, ako je visina plafona viša od tri metra, a klima postavljena uz strop, mnogo je manja mogućnost da će kapljice doći do uređaja, pogotovo ako u prostoriji boravi manji broj ljudi, a posao je kancelarijski).

– Za smanjenje rizika prilikom korištenja ovih uređaja uzeti u obzir tehničke specifikacije u pogledu logističkog rasporeda u zatvorenom prostoru, uključujući i fizičko postavljanje mehaničkih ventilacionih sistema. Ove specifikacije treba da uzmu u obzir očekivani broj korisnika, vrste korisnika i aktivnosti koje se provode. Kao opšti princip, mehanička ventilacija treba da bude organizovana tako da minimizira pravac neprekidnog strujanja vazduha za stacionarne osobe (npr.u supermarketu kasirka i kupci imaju različit nivo kretanja i vrijeme boravka u istom prostoru, što znači da treba minimizirati pravac neprekidnog strujanja vazduha prema zaposleniku/kasirki).

RTRS